واحد ۲: مناطق عاری از سلاح هسته ای – مفهوم و پیاده سازی