واحد ٣: یک رویکرد منطقه ای به منع گسترش در شرق میانه